top of page

Kuruma ait tüm uygulama, servis, platform ve altyapı katmanlarında kullanılacak olan verilerin belirlenen standarda uygun şekilde oluşturulması ve yönetilmesini sağlamakta, terminoloji birliği oluşturarak entegrasyon kabiliyetlerini yükseltmeye kurumsal hafıza

oluşturulma amacını taşımaktadır.

Bu amaçla Veri Sözlüğü standardı olarak belirlenen ISO11179 standardına uyulmakta ve bir bütünlük sağlanması amaçlanmaktadır.

Veri Sözlüğü veritabanı tutma aracı değildir!

Neden Veri Sözlüğü?

Günümüzde Kurum/Organizasyonların tamamı verdiği hizmetleri ve kurumsal süreçlerini yönetebilmek için veri üreten, toplayan ve başka sistemlerle bu verileri paylaşan bilgi sistemleri kullanmaktadır. Ancak çoğu zaman kurumların sahip olduğu verilerin tiplerinde bir standart yoktur.

Verilerin nasıl saklanacağı ve ne anlama geleceği gibi konular yazılım geliştiricilerin inisiyatifine kalmaktadır. Bunun sonucu olarak hem kurumsal hafıza oluşturulamamakta hem de sistemler arası veri paylaşımında ve entegrasyonda sorunlar yaşanmaktadır.

Kurumlardaki uygulama/sistemler tarafından üretilen verilerin Veri Sözlüğü’ne uygunluğu;

 • Verilerin tanımlanması ve merkezi bir yerde depolanması ile kurumsal hafızanın kişilerden bağımsız hale getirilmesini,

 • Verilere hızlı ve güvenli erişimin sağlanmasını,

 

 • Veri kalitesinin artmasını,

 

 • Veri analizlerinin daha kolay ve verimli yapılabilmesini,

 

 • Veri kullanımında tutarlılık sağlanmasını,

 

 • Gereksiz veri tanımlarının azalması ya da ortadan kalkmasını sağlamaktadır.

Kurum ve organizasyonlarda oluşan Veri Sözlüğü ihtiyacı için, ISO11179 standartlarında BiSoft tarafından geliştirilen Veri Sözlüğü bahsi geçen tüm eksiklikleri gidermeyi amaçlamaktadır.

Veri Sözlüğü ile :

 • Yönetim

 • Versiyonlama

 • Detaylı Görüntüleme ve Düzenleme

 • Detaylı Loglama ve Yetkilendirme

 • Katalog Oluşturma

 • Otomatik Sözlük Özelliklerine sahip olabilirsiniz.

BDD.png
bottom of page